Liturgia nałożeniaModlitwyModlitwy świętychNowennyLitaniePieśniLiturgia GodzinRozważania

 


Dokument bez tytułu

LITANIE DO MATKI BOŻEJ

 


Litania Loretańska

Litania do Maryi, Matki Karmelu
Litania do Najświętszej Maryi Panny, Matki Karmelu
Litania do Maryi, Matki Kościoła
Litania do Maryi, Matki Miłosierdzia
Litania biblijna
Litania do Niepokalanego Serca Maryi

 

Litania Loretańska

Wśród litanii maryjnych, których rozkwit przy­padł zwłaszcza na wiek XV i XVI, na szczególną uwagę zasługuje litania odmawiana w sanktuarium w Loreto, zatwierdzona przez papieża Sykstusa V w 1587 roku. Składa się ona z wezwań nawiązują­cych do tradycji biblijnej i patrystycznej; w później­szych wiekach niektórzy papieże dodali nowe wezwa­nia, odpowiadające potrzebom czasu i teologii.

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo - módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Matko Chrystusowa,
Matko Kościoła,
Matko łaski Bożej,
Matko nieskalana,
Matko najczystsza,
Matko dziewicza,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko dobrej rady,
Matko Stworzyciela,
Matko Zbawiciela,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona
Panno można,
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości,
Przybytku Ducha Świętego,
Przybytku chwalebny,
Przybytku sławny pobożności,
Różo duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych,
Królowo Aniołów,
Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,
Królowo Dziewic,
Królowo wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Królowo wniebowzięta,
Królowo różańca świętego,
Królowo rodzin,
Królowo pokoju,
Królowo szkaplerza świętego,
Królowo Polski,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

P. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała,  i za wstawiennictwem Naj­świętszej Maryi, zawsze Dziewicy, * uwolnij nas od docze­snych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

gora

Litania do Maryi, Matki Karmelu

Litania składa się z tytułów wyrażających miłość i cześć, jakimi od początku określał Maryję po­święcony Jej Zakon (aspekt historyczny); przedsta­wia Ją także jako Mistrzynię życia duchowego oraz wzór i ideał karmelitańskiej konsekracji (aspekt pedagogiczny).
Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas j
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Dziewicza Boża Rodzicielko - módl się za nami.
Zapowiedziana proroczo przez Eliasza,
Patronko i Pani Karmelu,
Królowo, Ozdobo Karmelu,
Matko i Siostro nasza,
Opiekunko Karmelu,
Chroniąca nas szkaplerzem świętym,
W historii Karmelu zawsze obecna,
Błogosławiona Dziewico z Góry Karmel,
Chwało Góry Karmel
Kwiecie Karmelu,
Gwiazdo morza,
Bramo nieba,
Życie i nasza Nadziejo,
Matko najsłodsza,
Matko miłosierdzia,
Matko pięknej miłości,
Matko łaski Bożej,
Matko Dziewico,
Dziewico czystego serca,
Dziewico Niepokalana,
Oblubienico Ducha Świętego,
Mieszkanie Trójcy Świętej,
Przeczysty Obrazie Kościoła,
Mistrzyni życia duchowego,
Nosząca Słowo Boga,
Dziewico zasłuchana w Słowo,
Dziewico czuwająca, Dziewico cicha i ukryta,
Zachowująca w sercu wszystkie Boże sprawy,
Trwająca na modlitwie,
Trwająca mężnie w mroku wiary,
Zawsze uległa Duchowi Świętemu,
Posłuszna woli Ojca,
Idąca za Chrystusem aż do stóp krzyża,
Oczekująca ufnie na zmartwychwstanie Pana,
Zjednoczona z Jezusem w bólu i radości,
Doskonała Uczennico swojego Syna,
Pierwsza spośród ubogich Pana,
Pokorna Służebnico Pańska,
Wzorze modlitwy i wyrzeczenia,
Wzorze kontemplacji i wstawiennictwa,
Wzorze naszego oddania się Bogu,
Maryjo, miłująca Obecności,
Towarzysząca nam w pielgrzymce wiary,
Przewodniczko na Górę
Królowo szkaplerza świętego,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Zmiłuj się nad nami
P. Nasza Matko i Królowo z Góry Karmel.
W. Daj nam znak opieki Twojej.
Módlmy się:
Boże, z Twojej dobroci otrzymaliśmy Niepokalaną Dzie­wicę Maryję za Matkę i Królową Karmelu, f spraw, abyśmy będąc na świecie Jej wiernym obrazem, * tak jak Ona usta­wicznie rozważali Twoje słowo, * Jej sercem miłowali braci i pociągali ich do Chrystusa, życie za nich oddając. Przez Chry­stusa, Pana naszego. Amen.

gora

Litania do Najświętszej Maryi Panny, Matki Karmelu

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo - módl się za nami
Święta Maryjo, Matko Boża,
Święta Maryjo z Góry Karmel,
Święta Maryja, Matko szkaplerza,
Święta Maryjo, przynosząca przywilej sobotni,
Matko Chrystusa,
Gwiazdo morza
Mistyczna drogo do nieba,
Mistyczna gwiazdo Góry Karmel,
Napełniona łaską Bożą,
Wybranko Boga,
Mieszkanie Słowa,
Uczennico Pana,
Prosta drogo do nieba,
Bramo rajska,
Przewodniczko na górę, którą jest Chrystus,
Przewodniczko na drogach doskonałości,
Nasza orędowniczko,
Dziewico Apokalipsy,
Królowo milczenia,
Królowo zakonu karmelitańskiego,
Królowo proroków,
Królowo mistyków,
Królowo i Ozdobo Karmelu,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Zmiłuj się nad nami.
P. Módl się za nami Królowo i Ozdobo Karmelu.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:
Boże, Ty ozdobiłeś Zakon Karmelitański zaszczytnym tytułem Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, Maryi zawsze Dziewicy; | spraw łaskawie, abyśmy oddając Jej cześć i umoc­nieni jej pomocą, * mogli dojść na szczyt góry, którą jest Chry­stus. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

gora

Litania do Maryi, Matki Kościoła

Inspiracją do powstania tej litanii byt VIII roz­dział Konstytucji Lumen Gentium Soboru Waty­kańskiego II, ukazujący miejsce Dziewicy Maryi w tajemnicy Chrystusa i Kościoła.

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Boża Rodzicielko - módl się za nami.
Dziewico Maryjo z Nazaretu,
Umiłowana Córko Ojca,
Dziewico wybrana przed wiekami,
Matko od wieków przewidziana,
Córko Adama,
Nowe Stworzenie,
Córko Syjonu,
Wybrana spośród pokornych i ubogich Pana,
Pokorna służebnico Pańska,
Cała święta, Ukształtowana przez Ducha Świętego,
Świątynio Ducha,
Pełna łaski,
Dziewico błogosławiona,
Dziewico Niepokalana,
Matko Emmanuela,
Matko Jezusa,
Matko Syna Bożego,
Matko Chrystusa,
Matko Odkupiciela,
Matko naszego Pana,
Matko Zbawiciela,
Ty, która dałaś życie światu,
Ty, która wspaniałomyślnie współpracowałaś z Chrystusem,
Ty, która współdziałałaś w dziele Odkupienia,
Nowa Ewo,
Matko wszystkich ludzi
Matko wierzących,
Uwielbiona w niebie z ciałem i duszą w niebie,
Wywyższona przez Pana jako Królowa wszechświata,
Pierwowzorze Kościoła,
Najznakomitsza cząstko Kościoła,
Wzorze świętości,
Matko chrześcijan,
Opiekunko,
Wspomożycielko,
Pośredniczko,
Orędowniczko,
Znaku pewnej nadziei i pociechy dla pielgrzymującego ludu Bożego,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas,
Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami
P. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże Ojcze, Przyjacielu ludzi, Obecności niewypowiedziana i nieogarniona, Ty prowadzisz swój lud pośród zmieniających się kolei życia,  Dzięki Ci składamy za to, że łaskawie wejrzałeś na naszą ziemię, wybierając przed wiekami Dziewicę, Córę Syjonu, * aby się stała Matką Twojego Syna i wszystkich żyjących. * Pro­simy Cię, niech ten sam Duch, którego przyjścia usilnie przyzy­wała wraz z Apostołami, * oświeca naszą drogę, napełnia nasze serca swoją miłością i dla wszystkich będzie Pocieszycielem i prawdziwym pokojem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

gora

Litania do Maryi, Matki Miłosierdzia

Litania ta, odmawiana w sanktuarium Monte Berico, pochodzi z XV wieku i wyraża pobożność maryjną mieszkańców regionu Vicenza. Wierni wspominają w niej pomoc Maryi w szczególnie trudnych okresach ich życia.

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo - módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Dziewico Przeczysta,
Święta Maryjo, Córko Króla Przedwiecznego,
Święta Maryjo, Matko Chrystusa,
Święta Maryjo, świątynio Ducha Świętego,
Święta Maryjo, Królowo nieba,
Święta Maryjo, Pani Aniołów,
Święta Maryjo, prawdo Proroków,
Święta Maryjo, chwało Apostołów,
Święta Maryjo, mocy Męczenników,
Święta Maryjo, chlubo Dziewic,
Święta Maryjo, wzorze czystości,
Święta Maryjo, przykładzie pokory,
Święta Maryjo, obrazie wszelkich cnót,
Święta Maryjo, bramo niebios,
Święta Maryjo, miłosierna wobec grzeszników,
Święta Maryjo, bramo naszego zbawienia,
Święta Maryjo, Dziewico najczulsza,
Święta Maryjo, źródło nadziei i wiary,
Święta Maryjo, źródło najsłodszej miłości,
Święta Maryjo, pełna łaski Bożej,
Święta Maryjo, Matko łaski wszelkiej,
Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia,
Święta Maryjo, ufności wszystkich, którzy w Tobie pokładają nadzieję,
Święta Maryjo, zbawienie uciekających się do Ciebie, Święta Maryjo, mocy Tobie ufających,
Święta Maryjo, pociecho nieszczęśliwych - módl się za nami.
Święta Maryjo, radości zasmuconych,
Święta Maryjo, wspomożenie ubogich,
Święta Maryjo, do której przychodzimy z naszymi modlitwami,
Święta Maryjo, do której uciekamy się w ucisku,
Święta Maryjo, do której o pomoc wołamy,
Święta Maryjo, z pobożnością Ciebie prosimy,
Święta Maryjo, z pokorą Ciebie błagamy,
Święta Maryjo, w cierpieniach Ciebie wzywamy,
Aby nas Chrystus wysłuchał, Święta Maryjo,
Aby Chrystus nie odrzucił naszej modlitwy, Święta Maryjo,
Aby Chrystus wejrzał miłosiernie na naszą słabość, Święta Maryjo,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

P. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, Ojcze pociechy i pokoju, w Maryi, "Pełnej łaski" dałeś nam Matkę Miłosierdzia, Pocieszycielkę strapionych, Wspomożycielkę ubogich,  udziel nam uciekających się do Ciebie i wspar­tym jej macierzyńskim wstawiennictwem, radości płynącej z wy­słuchania naszej modlitwy, * byśmy wolni od wszelkich niepoko­jów mogli służyć każdemu człowiekowi. Amen.

gora

Litania biblijna

Litania ta składa się z wezwań, jakimi określa Maryję Nowy Testament, oraz z obrazów zaczerpnię­tych ze Starego Testamentu, w których tradycja chrześcijańska dopatrywała się odniesień do Matki Pana.
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Nowa Ewo, której Syn zdeptał głowę pradawnego węża, módl się za nami.
Córko Abrahama, Dziewico, Córo Syjonu,
Dziewico mająca porodzić, którą Eliasz proroczo kontemplował w obłoku,
Dziewico z Nazaretu,
Oblubienico Józefa sprawiedliwego,
Pozdrowiona przez Anioła Matko Pana,
Pokorna służebnico Pańska,
Dziewico, w której łonie Słowo stało się ciałem,
Dziewico, Matko Emmanuela,
Matko w mocy Ducha Świętego,
Matko Syna Najwyższego,
Matko Syna Dawidowego,
Matko Króla Izraela,
Matko Mesjasza,
Matko Zbawiciela,
Matko, którą pasterze znaleźli w Betlejem razem z Józefem i Dzieciątkiem,
Matko, która rozważałaś wszystko w swoim sercu,
Matko, która poznałaś, co to wygnanie,
Matko, która ofiarowałaś Jezusa w świątyni,
Matko, której serce przeniknął miecz,
Matko, która zaprowadziłaś Jezusa do Jerozolimy na Święto Paschy,
Matko, której Jezus był poddany w Nazarecie,
Matko modląca się w Kanie,
Matko, która zapraszasz do czynienia tego, co Jezus mówi,
Matko stojąca pod krzyżem Syna,
Matko umiłowanego ucznia Pańskiego,
Błogosławiona między niewiastami,
Chwało Jeruzalem,
Pociecho Izraela,
Chlubo naszego narodu,
Błogosławiona, która uwierzyłaś w słowa Pana,
Błogosławiona przez wszystkie pokolenia,
Tobie Wszechmocny uczynił wielkie rzeczy,
Trwająca na modlitwie razem z Apostołami,
Niewiasto obleczona w słońce,
Niewiasto, na której głowie spoczywa wieniec z gwiazd dwunastu,
Obrazie Nowego Jeruzalem,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

P. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, miłośniku życia, Ty przez miłość i wier­ność objawiasz się w historii człowieka, aby przemieniać jego ograniczenia i grzechy. Dzięki Ci składamy za Twoją uprzedzającą miłość, którą dałeś nam poznać w Abrahamie, naszym ojcu w wierze, w sprawiedliwych niewiastach i prorokach, oraz -gdy nadeszła pełnia czasów - w Jezusie, Twoim Synu, narodzonym z pokornej Dziewicy. Przez Jego pośrednictwo błagamy Cię, daj nam Twojego Ducha Pocieszyciela, abyśmy otwarci na wydarzenia naszej historii, umieli dostrzegać i umacniać każdy słuszny przejaw wolności, nadziei i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego.

gora

Litania do Niepokalanego Serca Maryi

Autorem tej litanii jest kardynał John Henry Newman (1801-1890).
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Serce Maryi, zjednoczone z Sercem Jezusa, módl się za nami.
Serce Maryi, świątynio Trójcy Przenajświętszej,
Serce Maryi, Domie Słowa,
Serce Maryi, przepełnione łaską,
Serce Maryi, błogosławione pośród serc wszystkich,
Serce Maryi, ciche i łagodne,
Serce Maryi, głębino pokory,
Serce Maryi, ofiaro miłości,
Serce Maryi, przybite do krzyża,
Serce Maryi, pociecho strapionych,
Serce Maryi, ucieczko grzeszników,
Serce Maryi, nadziejo umierających,
Serce Maryi, stolico miłosierdzia,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

P.  Niepokalane Serce Maryi,
W. Bądź naszym ratunkiem.

Módlmy się:
Panie, nasz Boże, Ty uczyniłeś Niepokalane Ser­ce Maryi domem Twojego Słowa i świątynią Ducha Miłości; daj nam serce czyste i pojętne, abyśmy wiernie zachowując Twoje przykazania, miłowali Ciebie ponad wszystko i troskliwie zaradzali potrze­bom braci. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
szkaplerz
 
góra strony
  Dokument bez tytułu

 

 
 

Strona Rodziny Szkaplerznej Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych