Liturgia nałożeniaModlitwyModlitwy świętychNowennyLitaniePieśniLiturgia GodzinRozważania

 


Dokument bez tytułu

I NIESZPORY

 

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

 

HYMN

 

 

1 Tyś Karmelu Winnica kwiecista.
Blasku nieba, Dziewico Przeczysta,
Tyś jedyna!

 

2 Matko cicha, o Matko dziewicza,
Karmelowi ukaż swe oblicze,
Gwiazdo morza.

 

3 Tyś zrodziła z korzenia Jessego

Kwiat ludzkości, pozwól więc nam z Tobą
Żyć na wieki.

 

4 Ty wśród cierni wyrastasz w lilii kwiat,
Osłoń serca, niech ich nie zbruka świat,
Bo są słabe.

 

5 Boska Zbrojo, gdy srogi grozi bój,

Broń szkaplerzem i przy nas, Matko, stój;
Zwyciężymy.

 

6 Gdy wątpimy, Matko, umocnić chciej,
Gdy cierpimy, siłę nam w serca wlej,

O Maryjo!

7 Matko Słodka, o Pani Karmelu,
Tchnij w nas radość wiecznego wesela,
W którym żyjesz.

 

8 Kluczu, Bramo niebieskich podwoi,
Otwórz je nam i wprowadź na wieki,
Gdzie królujesz. Amen.

 

PSALMODIA

 

1 ant. Chwałą Libanu Ją obdarzono, * ozdobą Karmelu i Saronu.

 

Psalm 113

 

Chwalcie, słudzy Pańscy, *
chwalcie imię Pana.

Niech imię Pana będzie błogosławione, *

teraz i na wieki.

Od wschodu aż do zachodu słońca *
niech będzie pochwalone imię Pana.

Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, *

ponad niebiosa sięga Jego chwała.

Kto jest jak nasz Pan Bóg, który mieszka w górze *
i w dół spogląda na niebo i na ziemię?

Podnosi z prochu nędzarza *

i dźwiga z gnoju ubogiego,

By go posadzić wśród książąt, *
wśród książąt swojego ludu.

Tej, co była niepłodna, każe mieszkać w domu *

jako matce cieszącej się dziećmi.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

 

Ant. Chwałą Libanu Ją obdarzono, / ozdobą Karmelu i Saronu.

 

2 ant. Tyś chwałą Jeruzalem, * Tyś weselem Izraela, / Tyś wielką chlubą naszego ludu.

Psalm 147 B

 

Chwal, Jeruzalem, Pana, *
wysławiaj Twego Boga, Syjonie!

Umacnia bowiem zawory bram twoich *

i błogosławi synom twoim w tobie.

Zapewnia pokój twoim granicom *
i wyborną pszenicą ciebie darzy.

Zsyła na ziemię swoje polecenia, *

a szybko mknie Jego słowo.

On prószy śniegiem jak wełną *
i szron jak popiół rozsypuje.

On grad rozrzuca jak okruchy chleba, *

od Jego mrozu ścinają się wody.

Posyła słowo, i lód topnieje, *
powieje wiatrem, i rzeki płyną.

Oznajmił swoje słowo Jakubowi, *

Izraelowi ustawy swe i wyroki.

Nie uczynił tego dla innych narodów, *
nie oznajmił im swoich wyroków.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

 

Ant. Tyś chwałą Jeruzalem, / Tyś weselem Izraela, / Tyś wielką chlubą naszego ludu.

 

3 ant. Radować się będziesz ze swoich synów, * albowiem w Tobie będą błogosławieni i zgromadzeni przez
Pana.

 

Pieśń Ef 1,3-10

 

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec *
naszego Pana Jezusa Chrystusa.

On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym *

na wyżynach niebieskich, w Chrystusie.

W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, *
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.

Z miłości przeznaczył nas dla siebie +

jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, *

według postanowienia swojej woli,

Ku chwale majestatu swej łaski, *
którą nas obdarzył w Umiłowanym.

W Nim odkupienie mamy przez krew Jego, +

odpuszczenie grzechów, *

według bogactwa Jego łaski.

Szczodrze ją na nas wylał *
w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia,

Przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli, +

według swojego postanowienia, które przedtem w Nim powziął *

dla dokonania pełni czasów,

Aby wszystko zjednoczyć na nowo w Chrystusie jako Głowie: *
to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

 

 

Ant. Radować się będziesz ze swoich synów, / albowiem w Tobie będą błogosławieni i zgromadzeni przez Pana.

 

CZYTANIE

Ap 11,19; 12,1

 

Świątynia Boga w niebie się otwarła, i Arka JegoPrzymierza ukazała się w Jego Świątyni. Potem wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod Jej stopami, a na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

 

RESPONSORIUM KRÓTKIE

 

K. Podziwu godną jesteś, * Maryjo Dziewico. W. Podziwu  godną jesteś. K. A twarz Twoja pełna wdzięku. W. Maryjo Dziewico. K. Chwała Ojcu. W.  Podziwu godną jesteś.

 

Ant. do pieśni Maryi

 

Dziewicza Boża Rodzicielko, * chwało Góry Karmel, / przyozdób cnotami lud Tobie poświęcony / i broń go zawsze, o łaskawa, od wszelkich niebezpieczeństw.

 

Pieśń Maryi Łk 1,46-55

 

Wielbi dusza moja Pana *

i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.

Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *

Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.

Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *

nad tymi, którzy się Go boją.

Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strącił władców z tronu, *

a wywyższył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *

pomny na swe miłosierdzie,

Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

 

Ant. Dziewicza Boża Rodzicielko, * chwało Góry Karmel, / przyozdób cnotami lud Tobie poświęcony / i broń go zawsze, o łaskawa, od wszelkich  niebezpieczeństw.


PROŚBY

 

Uwielbiajmy godnie Boga, Ojca wszechmogącego,
który pozwala nam dzisiaj radować się uroczystością Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, i wołajmy żarliwie:

Matko Karmelu, przyczyń się za nami!

 

Boże, Ty ukazałeś proroczo Dziewicę Maryję, wywyższoną Córę Syjonu, i ustanowiłeś Ją Dziedziczką obietnic danych Ojcom,

 

- użycz Kościołowi łaski, aby idąc za swym obrazem - Maryją, stał się w świecie sakramentem powszechnego zbawienia.

 

Boże, Ty powołałeś z Twojego ludu rodzinę karmelitańską i ozdobiłeś ją tytułem i opieką Maryi Dziewicy,

 

- daj dzieciom Karmelu, aby służąc wiernie Maryi, mogły zawsze z Nią żyć w służbie Jezusa Chrystusa.

 

Boże, Ty powierzyłeś wszystkich ludzi macierzyńskiemu Sercu Maryi, aby z Jej pomocą żyli dla Ciebie i braci,

 

- dozwól braciom i siostrom Maryi nieustannie szukać Twego oblicza i naśladując Jej cnoty, działać szczerze dla zbawienia ludzi.

 

Boże, Ty wybrałeś spośród wiernych pokorny lud Karmelu, aby w klauzurze i w świecie był oddany Dziewicy Maryi,

 

- spraw, by wszyscy obdarzeni powołaniem karmelitańskim, jednomyślnie trwając na modlitwie z Maryją Matką Jezusa, stanowili jedno serce i jedną duszę.

 

Boże, Ty wiernym aż do śmierci obiecałeś wieniec życia,

-   daj naszym zmarłym, którzy z Maryją wytrwali w Twojej miłości, nieustannie cieszyć się Tobą w niebie.

Ojcze nasz.

 

Modlitwa

Boże, Ty ozdobiłeś Zakon Karmelitański zaszczytnym tytułem Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, Maryi zawsze Dziewicy, + spraw łaskawie, abyśmy, oddając Jej cześć i umocnieni Jej obroną, * zasłużyli na osiągnięcie wiecznych radości. Przez naszego Pana.

 

Błogosławieństwo końcowe

K. Pan z wami.

W. I z duchem twoim.

K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący:

Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen

 

 
szkaplerz
 
góra strony
  Dokument bez tytułu

 

 
 

Strona Rodziny Szkaplerznej Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych