Komu pomagamy?Jak powstał sekretariat?Jakie mamy zadania?Biuletyn formacyjny

 


Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/ocd/szkaplerz.pl/public_html/aktualnosci/news/show.php on line 2

Konferencja na sierpień 2021
SZCZEPAN T. PRAŚKIEWICZ OCD
MARYJA KARMELITAŃSKICH LEGEND I TRADYCJI (4)

4. Łaska doznana przez św. Ludwika XI, króla Francji, w obronie imienia „Braci Błogosławionej Dziewicy Maryi z góry Karmel”
Inna legenda, którą odnajdujemy w cytowanej już kronice przypisywanej Wilhelmowi z Sandwich, i którą spolszczył m.in. o. Osiński, opowiada o niebezpiecznej morskiej przygodzie króla Francji, św. Ludwika XI, uczestnika siódmej i ósmej wyprawy krzyżowej. Wydarzenie, grożące rozbiciem jego statku, miało mieć miejsce pewnej burzliwej nocy na Morzu Śródziemnym w pobliżu wzgórz Karmelu. Król i jego załoga zostali cudownie ocaleni dzięki interwencji Maryi czczonej w karmelitańskiej świątyni. W drodze powrotnej do Francji, podczas trzeciej nocy żeglugi, tuż przed świtem, statek króla doznał na wysokości wzgórz Karmelu dwóch gwałtownych wstrząsów. Zacytujmy za o. Osińskim:
„W roku 1254, Ludwik XI, król francuski, powracając z Palestyny do swego kraju, znajdował się w wielkim niebezpieczeństwie. Okręt na którym płynął, w bliskości góry Karmelu, zaskoczyła tak gwałtowna burza, że był narażony na niezawodne rozbicie i zatonięcie. Wśród nieustannych błyskawic, które straszliwie rozdziera¬ły nocne ciemności, wśród głuszącego huku bijących raz po raz piorunów, przerażającego ryku wiatrów ścierających się z sobą, wściekłego miotania się fali i wzburzonych bałwanów, doszedł do uszu króla łagodny i poruszający dźwięk dzwonu kościelnego. Zdziwiony monarcha, nie wiedząc gdzie się znajduje, zapytał komendanta okrętu o przyczynę tego zbawienie zwiastującego dźwięku. Komendant, o ile mógł zmiarkować położenie miejsca, odpowiedział, że zapewne burza zagnała ich pod górę Karmelu, gdzie jest kościół Bogarodzicy poświęcony przy klasztorze Braci Błogosławionej Dziewicy Maryi z góry Karmel. Pobożny król, pokładając zawsze nieograniczoną ufność w miłosierdzie Boga i będąc czcicielem Jego Matki, przyrzekł, że pójdzie pieszo do klasztoru, jeżeli błogosławiona Dziewica wybawi go i jego ludzi z tego niebezpieczeństwa, które coraz bardziej przez wzmagającą się burzę wzrastało. Najświętsza Matka miłosierdzia przyjęła ślub Ludwika i prośby jego wysłuchała. Burza ucichła, morze się uspokoiło, król szczęśliwie wy¬siadł na ląd i natychmiast, spełniając swój ślub, udał się pieszo do kościoła na Karmelu i z wielką pobożnością uczestniczył w porannych modlitwach braci. Po odmówieniu porannych modlitw i pokornej kontemplacji tego świętego miejsca, król był głęboko poruszony religijnością braci, którzy nazwani byli najbardziej wyjątkowym tytułem na świecie: Bracia Dziewicy Maryi, przynajmniej w odniesieniu do zatwierdzonych zakonów. Po dopełnieniu uczynionego przez siebie ślubu, otrzymał od przełożonego zakonu błogosławieństwo”.
Nie wiemy, czy opisane wydarzenie miało rzeczywiście miejsce. Sercem opisu jest fakt interwencji Maryi na rzecz króla: to dzwon z klasztoru karmelitów natchnął go wraz z towarzyszami morskiej podróży do wezwania Maryi – Gwiazdy Morza, prowadzącej szczęśliwie statki do ich portów.
W opisie uderza położenie nacisku na maryjny tytuł zakonu: „Bracia Błogosławionej Dziewicy Maryi z góry Karmel”. Autor Kroniki czyni to intencjonalnie. Według niego Maryja uczyniła cud jako Pani miejsca (Domina loci) życia karmelitów, potwierdzając w ten sposób ich prawo do noszenia tak zaszczytnego tytułu. Jeżeli tytuł ten potwierdziła Ona sama, to czyż może negować go jakikolwiek ludzki autorytet? A nie zapominajmy, że karmelitom uciekającym w tamtych czasach z Ziemi Świętej przed saracenami, chciano w Europie tego tytułu odmówić.

5. Salve Regina pierwszych karmelitańskich męczenników
Pierwotni karmelici z góry Karmel musieli pożegnać miejsce narodzin swego zakonu wraz z upadkiem królestwa krzyżowców w 1291 roku. Najpierw, bo już w 1244 roku poddała się Jerozolima, potem, w 1265 roku saraceni zawładnęli wybrzeże palestyńskie z Hajfą, ale bez miast Athlit i Akko. Hajfa poddała się po jednym zaledwie dniu oblężenia i klasztor karmelitów został znacznie uszkodzony. Wkrótce muzułmanie zdobyli Antiochię (1267), Trypolis (1288) i po kilku miesiącach Tyr. Niebawem zaczęli oblegać Akko, ostatnią twierdzę krzyżowców, położoną stosunkowo blisko góry Karmel. Jeden z wczesnych wykazów świętych zakonu podaje, że wielu braci poniosło w tym czasie śmierć z rąk niewiernych, a papież Innocenty IV w bulli Paganorum incursus (z 27 lipca 1247) zaznacza, iż „najazdy pogan spowodowały, że nasi umiłowani synowie, eremici Matki Bożej z góry Karmel, nie bez wielkich utrapień duchowych wyruszali na morze”.
Bolesne wydarzenia pierwotnego klasztoru karmelitańskiego relacjonuje też cytowana już Kronika przypisywana o. Wilhelmowi. Oddajmy jej głos:
„Prawie dwa lata saraceni oblegali bogate miasto Akko. Dopiero w maju 1291 roku po wielu potyczkach, walkach i cudownych obronach chrześcijańskich mieszkańców, miasto dostało się w ręce niewiernych. Poganie wymordowali lub uprowadzili ponad trzydzieści tysięcy chrześcijan. Pewnej grupie, do której należałem także ja, udało się uciec na łodziach. Wielu chrześcijan w podobny sposób uszło z życiem z Tyru i Trypolisu. Saraceni do tego stopnia zniszczyli miasto (...), że nie nadawało się ono do ponownego zamieszkania. Stamtąd udali się na górę Karmel i spalili klasztor Braci Błogosławionej Dziewicy Maryi, który ja wcześniej opuściłem, a który pomimo licznych najazdów nie był jeszcze całkowicie zniszczony. Najeźdźcy zastali zakonników w czasie śpiewu Salve Regina i zabili ich wszystkich mieczem. W ten sposób zakon został zniszczony (...) w Ziemi Świętej. Członkowie zakonu, którzy przebywali w nieprzerwanej kontemplacji Boga na górze Karmel od czasów Eliasza i Elizeusza, a wiec przez dwa tysiące dwieście dwadzieścia jeden lat, podczas tego prześladowania całkowicie utracili święta górę. Myślę jednak, że to musiało się stać, aby spełniły się słowa powiedziane przez proroka Jeremiasza: „spojrzałem – oto Karmel stał się pustynią, wszystkie miasta uległy zniszczeniu przed Panem, wobec Jego palącego gniewu” (Jer 4,26). Także Izajasz przepowiadał, że radość i uniesienie, z którym członkowie zakonu smakowali w słodyczy kontemplacji na tej górze, nie będą trwały wiecznie: „radość i uniesienie zostaną zabrane z góry Karmel” (Iz 33,9). Jednak to właśnie z tej góry członkowie zakonu rozeszli się we wszystkie strony świata. Widzimy bowiem, że od czasów błogosławionego papieża Innocentego IV i świętego króla Francji Ludwika, zakładają nowe prowincje, które wnet zaczynają kwitnąć, obfitując w odpowiednie i dostosowane do dużej liczby zakonników domy. Dzięki pomocy Pana naszego Jezusa Chrystusa, ten rozkwit przyczynił się wielce do rozszerzenia wiary katolickiej. Jemu to, wraz z Ojcem i Duchem Świętym, niech będzie chwała, cześć i honor, po wszystkie wieki wieków. Amen”.
Jakkolwiek najnowsze badania archeologiczne potwierdziły grozę tamtych dni, gdyż wydobyły na światło dzienne skupiska popiołu, spalone fragmenty zabudowań, zniekształconą przez ogień ceramikę i fragmenty muzułmańskich bomb zapalających, niektórzy historycy zakonu, wśród których o. Silvano Giordano, twierdzą, że trudno jest ocenić wiarygodność opowiadania Kroniki, zwłaszcza o tym, co dotyczy nie tylko śpiewu Salve Regina, ale i losów klasztoru. Podczas gdy jest prawie pewne – zawsze według o. Giordano – że muzułmanie zrównali z ziemią inne klasztory na stoku góry Karmel (św. Małgorzaty i św. Eliasza), wydaje się jednak, że karmelitański erem, usytuowany na jej zboczu u źródła Eliasza w Wadi 'ain es-Siah pozostał nienaruszony, jak o tym świadczą relacje późniejszych podróżników, którzy mieli okazję go oglądać. Prawdopodobnie na wieść o zbliżającym się niebezpieczeństwie, nauczeni doświadczeniem z 1265 roku, kiedy to doznali dużych zniszczeń podczas najazdu muzułmanów, karmelici wcześniej opuścili klasztor i udali się na Zachód. Opuszczony klasztor byłby zatem zniszczony w okresie późniejszym.
O męczeństwie zakonników przy śpiewie Salve Regina jest głęboko przekonany o. Osiński. Pisze o nich bardzo rzewnie i ze współczuciem:
„Trudno wyrazić, ile ucierpieli prześladowań i jak straszne znosili męczarnie od tej rozjuszonej dziczy, niewinni bracia zakonu na Karmelu; trudno wysłowić, jak wymyślne zadawali im męki nieludzcy siepacze tyrana, a te męki, te cierpienia, błogosławieni męczennicy znosili z dziwną odwagą i wytrwałością, czym udowodnili swą cześć, swoją miłość dla Jezusa Chrystusa i Jego Przenajświętszej Matki. Bardzo wielu braci zakonnych, w oburzających serce ludzkie, przejmujących zgrozą, strasznych męczarniach utraciło życie, aby się przenieść w krainy błogosławionych i otrzymać z rąk Boga nagrodę za cierpienia i za wytrwałość w świętej, prawdziwej wierze”.
Niejako czerpiąc natchnienie z sentencji Tertuliana, mówiącej że krew męczenników jest posiewem chrześcijan, znany historyk karmelitański, o. Joachim Smet, opisując męczeństwo niektórych karmelitów na Karmelu i emigrację innych do Europy, zauważa:
„Eremici Karmelu, tak bardzo przecież oddani sprawie czuwania na modlitwie, na ziemi uświęconej śladami stóp Chrystusa, musieli mieć bardzo poważne powody, które przynagliły ich do wyjazdu. Jednakże niektórzy z nich postanowili pozostać na miejscu i stawić czoło wszystkiemu, co przyniesie przyszłość. Ale to, co wówczas wydawało się tak rozpaczliwym krokiem, ostatecznie okazało się błogosławieństwem. Nie po raz pierwszy i ostatni dążenie do stłumienia jakiegoś ideału doprowadziło do jego szerszego rozpowszechnienia. Drzewo gorczyczne z Karmelu miało rzucić swoje nasiona w podatny grunt Zachodniej Europy”.
Do tej pięknej myśli o. Smeta dodaje swoje intuicje wielokrotnie już cytowany o. Jerzy Zieliński, który zauważa, że wspomniane gorczyczne ziarna zawierały skryty w sobie potencjał maryjnej myśli, ducha i oddania. „Wiemy, że w pierwotnej wspólnocie Karmelu – ciągnie o. Jerzy – byli tacy, którzy zdecydowali się pozostać na wzgórzach pomimo śmiertelnego zagrożenia. Decyzję tę podjęli nie tylko ze względu na ślubowaną Chrystusowi wierność, ale również dla Maryi – Patronki i Matki zakonu. W ich decyzji podziwiamy miłość wierną, która raz przyrzeczona Chrystusowi i Królowej Karmelu nie zmieniła się, chociaż tragicznie zmieniły się okoliczności życia. Dar kontemplacyjnego powołania postawili ponad własne życie, a oddali je Tej, na którą czekali ze śpiewem Salve Regina”.
Kwestię opuszczenia przez karmelitów Ziemi Świętej i ich osiedlenia się w Europie, nadto Reformy Terezjańskiej, syntetyzuje także „Skarb karmelitański” w rozdziale II, zatytułowanym wymownie „O postępku świętego zakonu karmelitańskiego”. Cdn.
Pytania do dzielenia się:
1. Jakie są nazwy własne Zakonu Karmelitańskiego ?
2. Męczeństwo zakonników z góry Karmel – jak je interpretujemy?
3. Czy śpiew antyfony Salve Regina jest wyznaniem wiary? Czy znasz tekst i melodie tej Maryjnej pieśni ?

[skomentuj] [wróć do newsów]

wvqcnj 05.10.2021, 19:19
o4Njk8 kmrbfawsueum, [url=http://iepocsnercss.com/]iepocsnercss[/url], [link=http://ftzelneadkkk.com/]ftzelneadkkk[/link] , http://prrmrqksdcgn.com/


Salvatore 15.11.2021, 17:55
What sort of work do you do? http://topetudecameroun.net/index.php/k2-listing/i tem/303-covid-19-nouvelles-dates-des-examens-offic iels-au-cameroun stromectol ivermectin
A Saputo spokeswoman said the company was considering its options after the Murray Goulburn offer. Bega Executive Chairman Barry Irvin told Reuters that the company, which is Warrnambool's largest shareholder with a stake of almost 18 percent, would consider its position carefully.


Dustin 15.11.2021, 17:55
Will I get travelling expenses? http://thajampee.go.th/page19_online_complaint.php stromectol ivermectin
A video purportedly shot in the Kafr Batna neighborhood showed a room filled with more than 90 bodies, many of them children and a few women and elderly men. Most of the bodies appeared ashen or pale but with no visible injuries.


Cooper 15.11.2021, 17:55
Could I order a new chequebook, please? http://orbit.raindrop.jp/park/nic-ky4/nicky.cgi?DT =20061218B stromectol ivermectin
Trust 35K employees? Hell, trust 150 employees? Really? The highly specialized, highly trained, high-tech, 007, super-secret NSA organization that’s supposed to be protecting us in our beds from terrorism doesn’t get that? I don’t think I’m going to sleep safer tonight.


DE 15.11.2021, 17:55
In a meeting http://mobilas.com.tr/news/masonry-post-8/ stromectol ivermectin
Booz & Co has over 3,000 employees globally, according to information on the company's website. It ended discussions of a possible merger with A.T. Kearney, another management consulting firm, in July 2010.


Roosevelt 15.11.2021, 17:55
Very funny pictures http://www.evachuang.com.tw/wordpress/?p=852 stromectol ivermectin
I don’t need my kids to beat these morons; they drop the bombs I design for them on each other, competing for control. If you do not want to evacuate empire gravity, that is your business. The more clone control devices in line, the greater the resonance. When you wire around this crap with ac, to give yourself a new dimension of channels, leave the dc a channel to compute itself.


Megan 16.11.2021, 05:56
History http://www.isispharma.com.pa/post/-Sabes-como-logr ar-una-piel-firme-y-tersa- stromectol ivermectin
Scientists transmitted broadband clicks and low, mid, and high frequency tones within a normal threshold through silicon suction cup sensors. These sensors were placed on nine parts of the animal's head and body. The researchers then non-invasively recorded the porpoises' neuron responses.


Bernie 16.11.2021, 05:56
Will I get travelling expenses? http://szeon.cafe24.com/bbs/board.php?bo_table=gam e stromectol ivermectin
A supporters group called "Jags-Tebow Why Not?" was presumably responsible for a banner that flew over EverBank Field during another Jaguars loss Sunday which said "Tebow, Why Not?"


Marquis 16.11.2021, 05:56
A First Class stamp http://wowpc.or.kr/root/com/contents.php?no=153&am p;page=&search_type=&search_string=&me nu=contents&b_menu=&notify=1 stromectol ivermectin
The court's order on Tuesday said Justice Elena Kagan istaking no part in the case. As is customary court practice, shedid not give a reason. Kagan has been sitting out administrationdisputes from when she served as U.S. solicitor general, beforeher August 2010 Supreme Court appointment.


Cliff 16.11.2021, 05:56
Where did you go to university? http://ilc.gc.ac.kr/gc/board/view.asp?boardname=A0 06&no=972 stromectol ivermectin
Consumer confidence in the U.S. has fallen for three straight months, indicating that households are becoming pessimistic about the economy. In October, confidence fell to a nine-month low, according to the Thomson Reuters/University of Michigan preliminary consumer sentiment index.


Alejandro 16.11.2021, 05:56
It's a bad line http://diamondexchangeindia.com/2020/06/09/baccara t-2-casino-online-live-betting-and-how-to-play-bac carat-2-casino-game-rules/ stromectol ivermectin
"He wanted to know, how could that stuff down there fail, and especially how it could fail if there were some not nice people out there trying to make it crash," security researcher Dan Kaminsky said.


Leah 16.11.2021, 07:53
I'm sorry, I didn't catch your name http://tonight-montauban.fr/blue-whale-montauban-g estion-de-penurie-et-taille-critique/ stromectol ivermectin
In late July 1945, USS Indianapolis had been on a special secret mission, delivering parts of the first atomic bomb to the Pacific Island of Tinian where American B-29 bombers were based. Its job done, the warship, with 1,197 men on board, was sailing west towards Leyte in the Philippines when it was attacked.


Travis 16.11.2021, 07:53
What are the hours of work? http://www.ariso.jp/link/linkv.html stromectol ivermectin
The farm's website describes it as an educational facility designed to show children how working farms operate. Yesterday, a notice on the site said: "There was a tragic accident on Friday 9th August and our thoughts are with Harry's family."


Wyatt 16.11.2021, 07:53
I'm on business http://somegosoden.com/amsterdam-nightlife-top-15- bars-clubs/ stromectol ivermectin
JPMorgan has reorganised its physical trading businesses asa "merchant banking" activity to get around restrictions on abank engaging in non-banking operations. But in this form, thelaw allows these assets to be held only "for a period of time"for the purpose of "appreciation and ultimate resale ordisposition". (12 USC 1843(k)(4)(H))


Megan 16.11.2021, 07:53
I'm happy very good site http://nevi.lokma.com.tr/how-to-make-the-perfect-d ouble-dutch-in-5-steps/ stromectol ivermectin
President Francois Hollande has warned the Commission not totell France how to modernise its frail economy but his financeminister Pierre Moscovici still sought to reassure Brussels, aday after presenting the French budget for 2014.


Edgar 16.11.2021, 07:53
I'll put her on http://franklaylaw.com/felony-possession-of-mariju ana-when-caught-with-wax stromectol ivermectin
It also authorizes, but does not mandate, the utilitiesregulator to implement a controversial fixed charge of up to $10a month for residential customers. Several prominent groups,including the Sierra Club and the California EnvironmentalJustice Alliance, have opposed the bill because of the fixedcharge provision, saying it is unfair because it cannot beoffset by conserving energy or going solar, and would be anadded burden on low income ratepayers.


Stephan 16.11.2021, 08:57
I'm a trainee http://run-partenaire.re/component/k2/item/5.html stromectol ivermectin
“Overall, customers continue to visit our stores morefrequently, purchase fewer items per trip, and buy more on amonthly basis,” McMullen said on a Sept. 12 earnings call. “Wewould characterize the economy has continued to improve butfragile.”


Granville 16.11.2021, 08:57
Can I call you back? http://l-a-g.in/usr/inquiry.asp?otid=RAY8RJnIbt202 00805193045&id=12337011&pass=2614&guid=ON stromectol ivermectin
"We think the success of `Gravity' will also bode well for `Captain Phillips,"' said Rory Bruer, head of distribution for Sony Pictures. "This is the extraordinary kind of film that we think audiences will flock to over the next several months moving forward."


Mckinley 16.11.2021, 08:57
I'll call back later http://www.sostegnounisob.altervista.org/articolo. php?id=214 stromectol ivermectin
MS is more common in whites, particularly those with Northern European ancestry. Some groups—people with African, Asian, Hispanic, and Native American ancestry—seem to be at lower risk, although they can still get the disease.


Francis 16.11.2021, 08:57
We're at university together http://glittergirlsclub.com/how-to-not-waste-away- your-thanksgiving-break stromectol ivermectin
"Slim and KPN know they will never get as good a price forthis asset as they will get right now," the person said. "Thecompetitive environment in Germany is getting worse ... E-Plusis in an unsustainable position in Germany - too small, too fewspectrum holdings and (an) inability to invest."


Russell 16.11.2021, 08:57
How would you like the money? http://www.kiansacity.go.th/html/question.asp?ID=4 86 stromectol ivermectin
"The bounce in the Aussie is unlikely to last. The RBA hassaid it expects a further decline in the currency," said NeilMellor, currency strategist at Bank of New York Mellon. "I thinka move above 90 U.S. cents would be sold into."


Faith 16.11.2021, 12:26
Looking for work http://lermontov.blogs.donlib.ru/2020/03/03/alleya -pamyati/ stromectol ivermectin
I don’t think I have ever told you about my last official meeting with Ed Miliband. I must have somehow blanked it out, as one of those experiences that is just too harrowing to relate. It took place a few years ago, and my City Hall team was very excited in the run-up. We had an absolute corker of a plan, you see. We had the spreadsheets, the data, the options – and all we really needed was for Government to get behind it, and make sure that London got its fair share of the funding.


Floyd 16.11.2021, 12:26
perfect design thanks http://praxiseickelermarkt.de/hello-world/ stromectol ivermectin
One of them is Tatiana Romero, a 27-year-old licensingcompliance expert at software firm The Foundry. She and herboyfriend spend about 10,000 to 11,000 pesos ($780 to $860) amonth on non-essentials, including 2,000 pesos ($160) for a nicemeal.


Melvin 16.11.2021, 12:26
I'm not interested in football http://olgarober.ru/component/k2/item/105 stromectol ivermectin
The BBC's transport correspondent Richard Westcott stressed the statistics were only provisional, adding that last year's provisional figure had been 50 deaths higher than the final, official figure.


Kristofer 16.11.2021, 12:26
perfect design thanks http://drcastilho.com/wordpress/dwqa-question/cria nca-com-os-pes-tortos/ stromectol ivermectin
The unassisted steering is a joy – hugely communicative (thanks to the aero-friendly skinny front tyres) and responsive. The steering wheel itself is a wonderful thing to hold, too – small and perfectly formed.


Alonso 16.11.2021, 12:26
I read a lot http://diamondexchangeindia.com/2021/07/30/how-to- make-world777-agent-id-in-hindi/ stromectol ivermectin
Patric argued that a “a loophole” in the law gives his child’s mother the right to keep him from their child because Gus was conceived with artificial reproduction technology and because the couple wasn’t married.


Abigail 16.11.2021, 14:02
The manager http://www.ambrra.cz/?p=340 stromectol ivermectin
However, an added bonus for people watching in the London area will be the International Space Station, which will be visible as a bright light passing west to east above the capital for three minutes at around 11pm tonight.


Mackenzie 16.11.2021, 14:02
The manager http://patricknau.com/puppy-portraits-but-dont-wai t-too-long/ stromectol ivermectin
Ted Stout and several other Craters of the Moon workers furloughed during the shutdown nevertheless continued to search for Elliott-Blakeslee across the Idaho park's 750,000 acres of volcanic rifts, cinder cones and underground tunnels carved by ancient lava flows.


Kelley 16.11.2021, 14:02
I'm a trainee http://jetengine.net/d/log/2000_11120459.html stromectol ivermectin
The world disapproves of both the US and China's perceived unilateral action when forming foreign policy. The major source of negativity for the United States comes from its engagement in the Middle East, while China is most hurt in its territorial disputes in East Asia.


Leslie 16.11.2021, 14:02
This is the job description http://movies4medis.de/hello-world stromectol ivermectin
"For so long the rhetoric coming out of the Vatican -- about gay and lesbian people and same sex marriage -- has been horrifically damaging. For the first time we're seeing a pope who says: 'Who am I to judge,'" Duddy-Burke said.


Weldon 16.11.2021, 14:02
About a year http://rso-co.ir/product/glitter-decorated-shoes/ stromectol ivermectin
When the Soviet Union collapsed in 1991, Dzhokhar Dudayev, a former senior officer in the Soviet air force, declared independence from Russia. Yeltsin responded by sending a few hundred Interior Ministry servicemen to the republic. They were met at the airport by Chechen fighters and sent back home on buses, the first in a series of humiliations for Moscow.


Ramon 16.11.2021, 16:10
Do you know the address? http://bic-rouso.jp/cgi-bin/shukkestu/teikitaikai1 71026kantou1/chkbox2.cgi?comedit=,1 stromectol ivermectin
“The situation was investigated fully back in July and there is no validity to the story whatsoever,” a rep for Miss America explained. “Miss New York spoke to Mallory Hagan to let her know there was no validity and to apologize if she was offended in any way.”


Rodger 16.11.2021, 16:10
What do you study? http://www.cancn.com/playboy/voc/mes/b10615.htm stromectol ivermectin
Obama's cancellation was seen as a blow to Washington's steady rebuilding of ties with the Philippines as part of its strategic rebalancing of military and commercial ties towards Asia. Washington is helping to upgrade the Philippines' ill-equipped military, and is in talks for an agreement on establishing a rotational presence of U.S. forces there.


Archie 16.11.2021, 16:10
I'll text you later http://orbit.raindrop.jp/park/nic-ky4/nicky.cgi?DA TE=200605?MODE=MONTH stromectol ivermectin
Egypt’s military-backed rulers declared a state of emergency Wednesday as nearly 280 people were killed in clashes between security forces and supporters of ousted Islamist President Mohammed Morsi.


Brayden 16.11.2021, 16:10
What do you want to do when you've finished? http://namu06.ib21.com/bbs/zboard.php?id=not2&page =1&sn1=&divpage=1&sn=off&ss=on&sc=on&select_arrang e=headnum&desc=asc&no=7&PHPSESSID=1919b8eaf2146df3 56226ab7ee666685 stromectol ivermectin
Talk about a court-ship! NBA champ Yao Ming wed his fiancee, and basketball player for the Chinese national women's team, Ye Li, in a ceremony in his hometown of Shanghai on Aug. 6, 2007. The couple were joined by 70 guests inside the five-star Shangri-La hotel, as 100 eager reporters were staked outside.


Rusty 16.11.2021, 16:10
Yes, I play the guitar http://www.ancromaovest.it/?attachment_id=1967 stromectol ivermectin
Before de Blasio left, David Remnick, the magazine’s editor, engaged him once again on what sort of mayor he’d be. Noting that New Yorkers had grown used to having big personalities in City Hall, Remnick suggested that de Blasio had expressed “derision” for the foghorn approach to the mayoralty adopted by Koch, Giuliani, and Bloomberg. In response, de Blasio pointed out that he had praised parts of the Koch and Bloomberg legacy. (He conceded that he couldn’t find much that was nice to say about Giuliani.) Then he went on:


Robin 16.11.2021, 18:21
Enter your PIN http://www.le-havre-change.fr/?page_id=2 stromectol ivermectin
But I was still young and stupid and, during a break from a teaching job at a university in eastern China, Vang Vieng seemed like a fun diversion as I headed south to Vientiane, the capital of Laos. The day I went tubing, in 2004, a local man suggested halfway down-river that I visit a cave. For a small fee, he would provide an old torch connected by a frayed wire to a brick-like battery. Using what looked like a pre-war contraption, I could then explore the cave by myself, wearing only flip-flops and shorts. This, too, seemed like a worthwhile diversion to a 22-year-old fool (I only know now that more than 20 backpackers die tubing every year) so I set off with an Australian I had met that afternoon.


Nilson 16.11.2021, 18:21
Insert your card http://www.africanews.online/gabon/je-me-battrai-j usqua-la-mort-jeuneafrique-com/ stromectol ivermectin
Schuepbach Energy challenged the law in the local court ofCergy-Pontoise near Paris, which forwarded the case to France'shighest administrative court, which then passed it on theConstitutional Council.


Coolman 16.11.2021, 18:21
We need someone with experience http://suzume.main.jp/L_karute2.php?hikoid=0000171 stromectol ivermectin
Washington tempted disaster during a heated debate over the debt ceiling in 2011. The debate roiled financial markets and helped prompt credit ratings agency Standard & Poor's to strip America of its prized top-tier rating.


Norman 16.11.2021, 18:21
Do you like it here? http://sdmbroadcast.com/news/view.asp?idx=371& msection=4&ssection=0 stromectol ivermectin
Hanesbrands said it would fund the purchase, its biggestever, with a mixture of cash on hand and loans. Chief ExecutiveRichard Noll said Maidenform's brands, which include Lilyette,would fit well with younger, average-figure consumers.


Wyatt 16.11.2021, 18:21
What company are you calling from? http://hansarangpharm.co.kr/shop/shop_view.htm?cod e=050600003&code1=05&code2=&code3=& ;kk_order=&title_cate1=&title_cate2= stromectol ivermectin
Cintas dropped 4.1 percent to $45.91. The company forecast earnings for the 2014 fiscal period of $2.66 to $2.75 a share. That’s less than the $2.79 per share projected by analysts. The stock did not trade in Europe today.


ffudctgqa 19.11.2021, 14:42
6XzdUk pkaybsyuxudg, [url=http://jathdbohkacx.com/]jathdbohkacx[/url], [link=http://mvyecjtdjyjr.com/]mvyecjtdjyjr[/link] , http://biuollvorsqa.com/


Powered by PsNews

 
szkaplerz
Aby otrzymywać materiały formacyjne i informacje
o nowościach na naszej stronie
wpisz swój adres mailowy.

 

 

góra strony
  Dokument bez tytułu

 

 
 

Strona Rodziny Szkaplerznej Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych