Komu pomagamy?Jak powstał sekretariat?Jakie mamy zadania?Biuletyn formacyjny

 

Konferencja na lipiec
100-LECIE URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II (10)
Oprac. Włodzimierz Tochmański OCD


Cała Rodzina Karmelitańska na świecie rozpoczyna zawsze 7 lipca nowennę przed przypadającym za dziewięć dni, tj. 16 lipca, liturgicznym wspomnieniem Matki Bożej z Góry Karmel – Matki Bożej Szkaplerznej w randze uroczystości. To największe święto Karmelu. Wśród licznej rzeszy duchownych i świeckich, miłośników nabożeństwa szkaplerznego, najsłynniejszym był św. Jan Paweł II.
Jan Paweł II, słusznie zwany Wielkim, swoim słowem, nauczeniem i osobistym świadectwem życia przypomniał współczesnemu światu pełnię Ewangelii i działania Ducha Świętego w Kościele. W Jego mocy odnowił Kościół św.
Słusznie List Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z 2020 r. podsumował: Ten wielki święty wniósł nieoceniony wkład w historię naszego kraju, Europy, świata oraz w historię Kościoła powszechnego. O Karolu Wojtyle powiedziano i napisano już bardzo wiele, dobrze znana jest również jego biografia, która doczekała się licznych ekranizacji. W trudnym dla nas wszystkich czasie – gdy zmagamy się z pandemią koronawirusa i stawiamy pytania o przyszłość naszych rodzin oraz społeczeństwa – warto także zapytać o to, co On dziś miałby nam do powiedzenia?
I autorzy tego listu dodali: Wybór kard. Karola Wojtyły na następcę św. Piotra otworzył nowy rozdział nie tylko w jego życiu, ale także w historii Kościoła w Polsce i na świecie. Niespełna rok później zabrzmiały w Polsce słowa modlitwy: „Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. Te słowa, wypowiedziane 2 czerwca 1979 roku podczas Mszy św. na ówczesnym Placu Zwycięstwa w Warszawie, stały się momentem zwrotnym w procesie polskich przemian demokratycznych. Dodały odwagi i nadziei, której Polacy wówczas tak bardzo potrzebowali. Dzisiaj – z perspektywy czasu – możemy traktować je jako słowa prorocze.
Niezwykłość pontyfikatu Jana Pawła II obejmuje również jego posługę prawdzie. Nie głosił jakiejś teorii prawdy, nie bronił bliskiej mu jej koncepcji czy definicji. W jego ustach posiadała ona kształt osoby, osoby Chrystusa. Chrystus był dla niego nie tyko kimś, prawdomównym, kto drogi Bożej w prawdzie naucza, ale kimś, kto sam jest prawdą (por. J 14, 6). Prawdą o człowieku i dla człowieka. Osnowę jego programowej Encykliki „Odkupiciel człowieka” stanowią słowa, które można uznać za osnowę całości jego nauczania: "Chrystus objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi" (RH 10). W encyklice o wymownym tytule Blask prawdy, nawiązując do słów Chrystusa Ja jestem prawdą dopowiada, że odpowiedzi na każde pytanie człowieka zwłaszcza na jego pytania religijne i moralne, udziela jedynie Jezus Chrystus. Więcej: sam Jezus Chrystus jest odpowiedzią (VS 2).
W Jezusie Chrystusie prawda mogła i musiała przybierać charakter uniwersalny. Jawiła się jako przeznaczona dla każdego człowieka, bez względu na kolor skóry, narodowość, wyznanie. Zdolna była objąć problemy: światopoglądowe, religijne, ekonomiczne, społeczne, etyczne, kulturowe, polityczne. Aby zapoznać się z całym bogactwem nauczania Jana Pawła II w tej materii, należałoby przeczytać wszystkie jego książki, encykliki, adhortacje, listy apostolskie; wysłuchać wszystkich jego homilii, przemówień, rozmów z przedstawicielami różnych stanów i zawodów. Przerasta to jednak możliwości jednego człowieka. Jego nauczanie jest wciąż aktualne. Warto do niego sięgać, także poprzez Internet i media społecznościowe, wykorzystując możliwości, które stwarzają nowe technologie. Już w 2002 roku Papież wzywał przecież cały Kościół do wypłynięcia „na głębię cyberprzestrzeni”.
Jan Paweł II był swego rodzaju rekordzistą, pierwszym od ponad 4,5 wieku papieżem spoza Włoch, był pierwszym papieżem czytającym bez okularów, czy pierwszym papieżem noszącym zegarek na ręce. Poza tym był również pierwszym papieżem jeżdżącym na nartach, uprawiającym wspinaczkę górską, czy pływającym kajakiem.
Święty Jan Paweł II głosił Ewangelię na całym świecie. Odwiedził 132 kraje i około 900 miejscowości podczas 104 zagranicznych pielgrzymek, z tego 9 razy był w Polsce. Podczas wszystkich podróży zagranicznych przebył zatem ponad 1 650 900 km, co odpowiada ponad 30-krotnemu okrążeniu Ziemi wokół równika i trzykrotnej odległości między Ziemią a Księżycem.
Podczas wszystkich tych wyjazdów poza Włochy Ojciec Święty wygłosił 2,4 tys. przemówień oficjalnych, a więc nie licząc wypowiedzi improwizowanych, np. z okien swych rezydencji w różnych miastach, jak to nieraz bywało choćby w Polsce, zwłaszcza w Krakowie.
We Włoszech Papież ponad 300 razy przebywał w 262 miejscowościach, przemierzając w tym czasie ponad 82 tys. km i wygłosił tam prawie 900 przemówień.
Inną dziedziną, w której Jan Paweł II pobił wszelkie rekordy, są beatyfikacje i kanonizacje: w ciągu 27 lat swych rządów w Kościele wyniósł on na ołtarze podczas 140 obrzędów beatyfikacyjnych ponad 1318 błogosławionych, w tym 154 Polaków, a w czasie ponad 55 kanonizacji dał Kościołowi 478 świętych, w tym 9 Polaków.
Jan Paweł II mianował też 232 kardynałów w tym 10 z Polski, mniej więcej 2/3 światowego episkopatu, przy czym ponad 320 biskupom osobiście udzielił sakry; wyświęcił sam 2810 kapłanów, ochrzcił 1378 osób (dzieci i dorosłych), bierzmował 1581 i udzielił sakramentu chorych 77 osobom.
Liczby powyższe są w ogóle nieporównywalne, gdyż w przeszłości papieże bardzo rzadko udzielali sakramentów innym wiernym, a jeśli już do tego dochodziło, to na ogół byli to najbliżsi współpracownicy lub członkowie rodziny (w wypadku sakramentu kapłaństwa, chrztu czy bierzmowania lub sakry biskupiej).
Od chwili swego wyboru Ojciec Święty przyjął na oficjalnych audiencjach w Watykanie, ponad 1350 osobistości politycznych m.in.: 426 szefów państw oraz koronowanych głów, 187 premierów i 190 ministrów spraw zagranicznych. Listy uwierzytelniające otrzymał od 642 ambasadorów, akredytowanych przy Stolicy Apostolskiej. Liczba audiencji generalnych – 1164, brało w nich udział 17 665 800 ludzi z całego świata.
Papież nasz ogłosił: 14 encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji apostolskich, 43 listy apostolskie, 31 Motu Proprio, zwołał 9 konsystorzy, przewodniczył: 6 zwyczajnym zgromadzeniom generalnym Synodu Biskupów i jednemu zgromadzeniu nadzwyczajnemu, 7 zgromadzeniom specjalnym Synodu Biskupów.
Papież Polak wprowadził Kościół w nowe tysiąclecie, przyczynił się do obalenia systemu komunistycznego, podróżował z orędziem pokoju po całym świecie, bronił praw rodziny i dzieci nienarodzonych, troszczył się o ubogich, chorych i starszych, zainicjował Światowe Dni Młodzieży, ogłosił nowy Kodeks Prawa Kanonicznego oraz Katechizm Kościoła Katolickiego, zawierzył cały świat Matce Bożej oraz Bożemu Miłosierdziu, spotykał się z wyznawcami różnych wyznań i religii.
Dla wielu osób świadectwo o prawdziwości Ewangelii, jakie dał całemu światu św. Jan Paweł II, wybrzmiało najbardziej przekonująco wtedy, gdy przyszło mu osobiście zmagać się z cierpieniem i chorobą, a na koniec życia stanąć wobec konieczności śmierci. Po raz pierwszy z doświadczeniem wielkiego cierpienia spotkał się w związku z zamachem na swoje życie 13 maja 1981 roku. Kardynał Stanisław Dziwisz, wieloletni osobisty sekretarz św. Jana Pawła II i świadek jego świętości, tak wspominał ten niezwykle dramatyczny czas: „Pamiętam, że w momencie zamachu na Placu św. Piotra [Papież] zachował duży spokój i opanowanie, choć sytuacja była dramatyczna, a zagrożenie życia ogromne. Pytany przeze mnie, potwierdził, że odczuwa ból spowodowany przez rany, pokazał też ich miejsca. Nie można jednak mówić o żadnej panice. Zanim stracił świadomość, od razu też zawierzał się Maryi i mówił, że przebacza temu, który do niego strzelił”.

Podczas pogrzebu Jana Pawła II, 8 kwietnia 2005 roku, wiatr silnym podmuchem zamknął księgę Ewangeliarza znajdującą się na jego trumnie. Tak jakby zamknął księgę jego życia. Na zakończenie uroczystości wierni zebrani na Placu św. Piotra wołali „Santo subito!” – Natychmiast świętym!”. W ten sposób prosili, aby Kościół ogłosił to, czego sami byli pewni: ten Papież był człowiekiem prawdziwie świętym!
Papież nasz ukazał światu także piękne zbawcze działanie Maryi przez Jej liczne sanktuaria, np. Fatimę, pierwsze soboty miesiąca, odnowiony i poszerzony różaniec św., czy obdarzenie z Jej strony swym matczynym płaszczem – szkaplerzem Karmelu – przez całkowite Jej zawierzenie i naśladowanie, które niesie ze sobą obietnice szczególnej opieki Maryi w niebezpieczeństwach życia, szczęśliwej śmierci, zachowania od wiecznego potępienia a także – zgodnie z przywilejem sobotnim – rychłego uwolnienia z czyśćca tych, którzy za życia praktykowali wiernie nabożeństwo szkaplerzne.
Każdy z nas przecież dzięki św. Janowi Pawłowi Wielkiemu coś więcej zrozumiał, coś w sobie pogłębił, nieco zbliżył się do Chrystusa lub do Jego Kościoła, odkrył swoje powołanie czy cel w życiu.

Nasze świadectwa zamieńmy zatem w cichą modlitwę i włączmy w dziękczynną ofiarę Chrystusa, ku której kierują się znowu nasze myśli. Sprawimy przez to radość Świętemu, który pod koniec swego pontyfikatu kierował intensywniej naszą uwagę właśnie w stronę tajemnicy Eucharystii. Chciał przez to jakby poświadczyć, że w niej dopełnia się cała jego działalność jako orędownika prawdy. Wszystkim zaś poszukiwaczom prawdy i jej głosicielom chciał wskazać na nią, jako na niewyczerpane źródło prawdy. Wszak obecny w niej zmartwychwstały Pan nie tylko głosi słowa prawdy, ale sam jest prawdą i jako prawda siebie samego składa w ofierze, abyśmy i my byli uświęceni w prawdzie (J 17, 19). Postarajmy się w chwili ciszy przyjąć najlepszą, na jaką zdobyć się możemy, postawę duchową, by podczas sprawowania Eucharystii mógł dopełnić się w nas cel ofiary Chrystusa. Świadomość duchowej obecności św. Jana Pawła II wśród nas wzrasta, kiedy uświadamiamy sobie, że każda sprawowana Eucharystia na mocy "świętych obcowania" jednoczy nas z mieszkańcami domu Ojca niebieskiego.

Pytania do dzielenia się:
1. Na czym polega niezwykłość pontyfikatu Jana Pawła II ?
2. Co zawdzięcza Kościół i Twoja Wspólnota Ojcu św. ?
3. Jak św. Jan Paweł II wpłynął na życie Twoje i Twoich bliskich ?[skomentuj] [wróć do newsów]Powered by PsNews

 
szkaplerz
Aby otrzymywać materiały formacyjne i informacje
o nowościach na naszej stronie
wpisz swój adres mailowy.

 

 

góra strony
  Dokument bez tytułu

 

 
 

Strona Rodziny Szkaplerznej Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych